Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học Tổng kết phần tiếng Việt a. Các từ loại Danh từ. Động từ. Tính từ. Số từ. Lượng từ. Phó từ. Chỉ từ. b. Các phép tu từ Nhân hóa. So sánh Ẩn dụ Hoán dụ c. Các kiểu cấu tạo câu Câu đơn Câu không có từ … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt

Bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Tóm tắt bài 1. Tổng kết phần tiếng Việt a. Các từ loại đã học Khái niệm và ví dụ minh họa Từ loại Khái niệm Ví dụ Danh từ Là những từ chỉ ng­ời vật, sự vật, hiện tu­ợng, khái niệm… Mèo, gió, giáo viên, học đường, nhà cửa, xe cộ… Động từ Là … Đọc tiếpBài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt