Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

I – CÔNG DỤNG 1 .Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp: a) Vừa lúc đó sứ giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ. (Theo Thánh Gióng) b) Suốt một đời người từ thủa lọt lòng đến khi nhắm mắt … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn

I – CÁC LOẠI VĂN BẢN VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT ĐÃ HỌC 1. Em hãy dẫn ra một số bài văn (văn bản) đã học trong sách giáo khoa ngữ văn 6, từ đó phân loại những bài văn học theo các phương thức biểu đạt chính: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần tập làm văn