Bài 30: Ôn tập phần Tiếng Việt

Tóm tắt bài 1. Về các kiểu câu đơn Có hai cách phân loại câu a. Phân loại câu theo mục đích nói: Câu trần thuật: để nêu một nhận định có thể đánh giá đúng – sai. Câu nghi vấn: để hỏi (ai, bao giờ, ở đâu, bằng cách nào, để làm gì…) Câu … Đọc tiếpBài 30: Ôn tập phần Tiếng Việt

Soạn bài Dấu gạch ngang

1. Tóm tắt nội dung bài học Dấu chấm gạch ngang được dùng để: Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê. Nối các từ nằm trong một liên danh. … Đọc tiếpSoạn bài Dấu gạch ngang