Bài 19: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu đề văn nghị luận a. Nội dung và tính chất văn nghị luận Đọc các đề văn sau và trả lời câu hỏi. (1) Lối sống giản dị của Bác Hồ. (2) Tiếng Việt giàu đẹp. (3) Thuốc đắng giã tật. (4) Thất bại là mẹ thành công. (5) Không thể sống thiếu tình … Đọc tiếpBài 19: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Tìm hiểu đề là lập ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người. Tìm hiểu đề: Đề nêu ý nghĩa quan trọng của sách đối với con người. Đối tượng và phạm vi nghị luận là bàn về lợi ích sách và thuyết phục … Đọc tiếpSoạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Đọc lại văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sông xã hội (bài 18) và cho biết luận điếm, luận cứ và lập luận trong bài. Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn ấy. Luận điểm: cần tạo ra thói quen tốt trong … Đọc tiếpSoạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

Bài 19: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Tóm tắt bài 1. Luận điểm, luận cứ và lập luận a. Luận điểm Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (bài 18) và cho biết: Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa thành những câu văn như thế nào? … Đọc tiếpBài 19: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1: Câu Nghĩa của câu tục ngữ Giá trị của kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện 1 Con người quý hơn tiền bạc. Đề cao giá trị của con người. 2 Răng và tóc là các phần thể hiện hình thức, tính nết con người. … Đọc tiếpSoạn bài Tục ngữ về con người và xã hội

Bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Tóm tắt bài Tìm hiểu chung Các em chú ý các chú thích trong sách giáo khoa. 2. Đọc hiểu văn bản Câu 1 Một mặt người bằng mười mặt của Sử dụng biện pháp so sánh để nói lên giá trị con người. Người bao giờ cũng quí hơn của cải, vật chất. → … Đọc tiếpBài 19: Tục ngữ về con người và xã hội