Soạn bài Những đứa trẻ của M.Go-rơ-ki

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Đoạn trích những đứa trẻ, bằng tài kể chuyện giàu hình ảnh đan xem chuyện đời thường với truyện cổ tích, Mác-xim Go-rơ-ki đã thuật lại hết sức sinh động tình bạn thân thiết nảy sinh giữa ông hồi còn nhỏ với mấy đứa trẻ … Đọc tiếpSoạn bài Những đứa trẻ của M.Go-rơ-ki