Bài 14: Chương trình địa phương (phần Văn)

Câu 1. Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở thành phố, tỉnh (hoặc quận huyện) nơi em đang sinh sống theo trình tự: họ tên, bút danh (nếu có), năm sinh, năm mất (nếu có) và tác phẩm chính. TT Họ và tên Năm sinh, năm mất Quê quán Tác phẩm … Đọc tiếpBài 14: Chương trình địa phương (phần Văn)