Soạn bài Phương pháp thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung Muốn có tri thức để làm một bài văn thuyết minh người viết cần quan sát, tìm hiểu hiện tượng thuyết minh. Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, người viết có thể phối hợp nhiều phương pháp như: nêu định nghĩa,  giải thích, … Đọc tiếpSoạn bài Phương pháp thuyết minh