Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu, I.NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi gì?II.LUYỆN…

Ăn “mầm đá” – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu. I.NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi gì?II.LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu đã cho.Câu 2. Viết một đoạn vãn ngắn tả con vật mà em yêu … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu, I.NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi gì?II.LUYỆN…

Soạn bài Ăn “mầm đá” – Tiếng Việt lớp 4…

Ăn “mầm đá” – Soạn bài Ăn “mầm đá”. Câu 1. Vì sao chúa Trịnh muốn ăn “mầm đá”?Câu 2. Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?Câu 3. Cuối cùng, Chúa có được ăn “mầm đá” không? Vì sao?Câu 4. Vì sao Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?Câu 5. Em … Đọc tiếpSoạn bài Ăn “mầm đá” – Tiếng Việt lớp 4…