Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng – Tiếng Việt lớp 2…

Ai ngoan sẽ được thưởng – Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng. Câu hỏi 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?Câu hỏi 2 : Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?Câu hỏi 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?Câu hỏi 4: Tại sao … Đọc tiếpSoạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng, Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Ai ngoan sẽ được thưởng – Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (chúc, trúc): cây trúc, chúc mừng (chở, trở): trở ngại, che chở b) (bệt, bệch): ngồi bệt, trắng bệch (chết, chếch): chênh chếch, … Đọc tiếpChính tả Ai ngoan sẽ được thưởng, Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…