Bài 6: Trợ từ, thán từ

Ví dụ

Đề: Giải tích nghĩa của các trợ từ in đậm trong các câu sau:

a. Nhưng đời nào tình yêu thương và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Mặc dù non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhẵn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà.”

(Nguyên Hồng – Những ngày thơ ấu)

b. “Hai đưa mê nhau lắm. Bố mẹ đứa con gái biết vậy, nên cũng bằng lòng gả. Nhưng họ thách nặng quá: nguyên tiền mặt phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu, cả cưới nữa thì mất đến cứng hai trăm bạc?”

(Nam Cao – Lão Hạc)

c. “Tính ra cậu Vàng cậu ấy ăn khoẻ hơn cả tôi, ông giáo ạ!”

(Nam Cao – Lão Hạc)

d.                            “ Rồi cứ mỗi năm rằm tháng Tám

                                Tựa nhau trông xuống thế gian cười”

(Tản Đà – Muốn làm thằng Cuội)

Gợi ý làm bài

 

a“lấy”: Nhấn mạnh vào khả năng tối thiểu theo yêu cầu của người khác

b.

  • “nguyên” nhấn mạnh vào sự trọn vẹn của riêng một phần nào đó.
  • “đến”: nhấn mạnh về một sự việc mà người khác không muốn.

c. “cả”: Nhấn mạnh khẳng định sự việc mang tính bất thường.

d. “cứ”: Nhấn mạnh khẳng định một sự việc cứ lặp đi lặp lại liên tục, không phụ thuộc vào yếu tố nào khác.