Bài 28: Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục – Mô-li-ê

Tôn xưng: ông

Sung sướng, tưởng lớn → cụ lớn → đức ông. (Phép tăng cấp).

 

→ Hiểu được tâm lí Giuốc đanh. Mục đích: moi tiền.

Sung sướng tưởng mình trở thành quí phái.

Liên tục thưởng tiền.

Mua danh hão bằng tiền.

→ Thích sang trọng, háo danh, ưa nịnh, dốt nát.