Văn bản (Tiếp theo)

Tóm tắt bài

Khái niệm
 • Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn.
Đặc điểm
 • Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn
 • Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc
 • Văn bản hoàn chỉnh về nội dung và hình thức
 • Văn bản có mục đích giao tiếp nhất định
Phân loại
 • Theo lĩnh vực giao tiêp có thể phân loại văn bản như sau:
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận
 • Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí

Reader Interactions