Phong cách Hồ Chí Minh: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Văn 9 tập 1 – tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Để làm nổi bật vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào ?. Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh SBT Ngữ Văn 9 tập 1 – Soạn bài Phong … Đọc tiếpPhong cách Hồ Chí Minh: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Văn 9 tập 1 – tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào…

Các phương châm hội thoại SBT Văn 9 tập 1: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 – Câu nào cố ý không tuân thủ phương châm hội thoại ?…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Trong mẩu chuyện này có câu nào cố ý không tuân thủ phương châm hội thoại ? Đó là phương châm hội thoại nào ?. Soạn bài Các phương châm hội thoại SBT Ngữ Văn 9 tập … Đọc tiếpCác phương châm hội thoại SBT Văn 9 tập 1: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 – Câu nào cố ý không tuân thủ phương châm hội thoại ?…

Bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh SBT Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11,12 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Viết về cái mũ, sao cho thú vị, hấp dẫn.. Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh SBT Ngữ Văn 9 tập 1 – Soạn bài Sử dụng một số biện pháp … Đọc tiếpBài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh SBT Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5…

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình SBT Văn 9 tập 1: Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 -Nêu vấn đề nghị luận và hệ thống luận điểm…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Nêu vấn đề nghị luận và hệ thống luận điểm của văn bản. Nhận xét về tính chặt chẽ của hệ thống luận điểm ấy.. Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình SBT Ngữ Văn 9 tập 1 … Đọc tiếpĐấu tranh cho một thế giới hòa bình SBT Văn 9 tập 1: Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 -Nêu vấn đề nghị luận và hệ thống luận điểm…

Các phương châm hội thoại (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 16 – Vì sao khi muốn hỏi một điều gì đó…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 16 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Vì sao khi muốn hỏi một điều gì đó tế nhị hay chen ngang lời, ngắt lời người khác, ta thường dùng “Xin lỗi…”?. Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) SBT Ngữ Văn … Đọc tiếpCác phương châm hội thoại (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 16 – Vì sao khi muốn hỏi một điều gì đó…